Professional Media Group

PM Editions nv– redactiehuis (abonnementen)

Torhoutsesteenweg 226/7, 8210 Zedelgem
Tel.: +32 (0)50/24.04.04 – Fax: +32 (0)50/24.04.45 – info@pmg.be
BTW: BE 0440.681.985

PM Regie nv– publiciteitsregie

Torhoutsesteenweg 226/6, 8210 Zedelgem
Tel.: +32 (0)50/24.04.04 – Fax: +32 (0)50/24.04.45 – info@pmg.be

Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke door ons bevestigde afwijking op een bepaald punt, zijn al onze contracten onderworpen aan deze verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van deze van de medecontractant. Alleen al door een bestelling te doen, aanvaardt de medecontractant onze verkoopvoorwaarden en ziet hij van zijn eigen voorwaarden af.
 2. De inlichtingen vervat in catalogi, prospectussen en prijslijsten zijn zuiver indicatief en kunnen geen verbintenis van onzenthalve teweegbrengen.
 3. Wij houden ons het recht voor om op elk ogenblik ons aanbod te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door de medecontractant werd aanvaard
 4. De overeenkomst wordt slechts als definitief en geldig aanzien na ons schriftelijk akkoord van de bestelling.
 5. De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn netto berekend op basis van de tarieven geldend op datum van de overeenkomst, en steeds exclusief taksen, belastingen, transport en aanverwante kosten. Iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers voor de leveringsdatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst.
 6. De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter. In geen geval zal de medecontractant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens overschrijding van de aangegeven termijnen en/of publicatiedata. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de medecontractant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant.
 7. Wij hebben steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken, leveringen en/of publicaties. De medecontractant zal onder geen enkel beding prestatie-uitstel (betalingsuitstel) kunnen tegenwerpen, omwille van welke reden ook op het gefactureerde gedeelte van de geleverde goederen, werken en/of publicaties. Voor bestellingen met betrekking tot zowel televisie-uitzendingen en -opnames wordt een voorschotfactuur ten belope van de productiekosten gestuurd, ongeacht de data van opname en uitzending.
 8. Ingeval de medecontractant weigert de door hem bestelde goederen, werken en/of publicaties af te nemen, zowel geheel als gedeeltelijk, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden lastens de medecontractant en zal de medecontractant een som moeten betalen gelijk aan 40% van het in het contract overeengekomen bedrag en/of saldobedrag, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
 9. De bestelling wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de technische en esthetische criteria die soeverein door ons bepaald worden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling van een speciaal lastenboek en/of specifieke richtlijnen inzake de overeenkomst.
 10. De goederen reizen steeds, welk vervoer hiervoor ook gebruikt wordt, zelfs al was dit franco, op risico en verantwoordelijkheid van onze medecontractant.
 11. Er zal geen enkele klacht op onze geleverde goederen, werken en/of publicaties meer ontvankelijk zijn, behoudens wanneer die ons, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen en/of publicatiedatum, per aangetekend schrijven toekomt. Een klacht betreffende in rekening gebrachte bedragen moet ons binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen om ontvankelijk te zijn. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Wanneer een klacht omtrent geleverde goederen, werken en/of publicaties erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade.
 12. De eventuele garanties die wij geven in het kader van bijzondere voorwaarden van een overeenkomst zijn slechts van toepassing voor zover het geleverde goed, werk en/of publicatie op een gepaste manier wordt gebruikt en elk tekort onmiddellijk gemeld wordt; de garanties kunnen nooit van toepassing zijn op herstellingen of vervangingen voortvloeiend uit ongevallen, nalatigheden, onaangepast gebruik of vreemde oorzaken zoals bijv. storingen op communicatielijnen of op de distributie van elektriciteit of andere producten. Met uitzondering van de garanties uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden van een overeenkomst, is er standaard geen enkele garantie voorzien omtrent de geleverde goederen, werken en/of publicaties. Evenmin staan wij in voor de inhoudelijke correctheid van het afgeleverde en/of gepubliceerde product.
 13. Alle projecten, technische of andere gegevens, elektronisch opgemaakte bestanden, modellen, tekeningen en grafische ontwerpen betreffende goederen, werken en/of publicaties die geleverd werden of vermeld in een aanbod aan de medecontractant blijven onze uitsluitende eigendom en mogen niet nagebootst of overgedragen worden aan een derde. Het door ons maken van clichés, films, elektronische files en/of bestanden, magnetische dragers nodig om het order van de klant uit te voeren, kan steeds in rekening gebracht worden.
 14. De medecontractant die een uitvoerings-, reproductie- en/of publicatieopdracht geeft, wordt geacht houder te zijn van de auteurs- en publicatierechten inzake. Wij zijn daarenboven niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke gegevens van de ons ter beschikking gestelde tekst, beeld, foto enz. Dit impliceert dat bij gelijk welk probleem de medecontractant erkent alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en hij ons vrijwaart t.o.v. elke mogelijke vordering van derden.
 15. De originelen, clichés, papieren, magnetische dragers, materialen en waren die door de medecontractant in onze magazijnen achtergelaten werden worden gedurende een termijn van drie maanden ter beschikking gehouden. Na het verstrijken van deze termijn kunnen wij naar eigen goeddunken over deze goederen beschikken.
 16. Elke welkdanige verpakking wordt door ons in supplement gefactureerd en wordt niet teruggenomen.
 17. De door ons geleverde goederen, werken en/of publicaties blijven onze volledige eigendom tot de integrale betaling ervan, eventuele intresten, kosten en schadeloosstelling inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 B.W. Niettegenstaande dit uitdrukkelijke eigendomsvoorbehoud zijn alle risico’s van het goed, werk en/of publicatie aan de medecontractant onmiddellijk overgedragen.
 18. Wij behouden ons het recht voor om materiaal dat door ons aan de medecontractant in bewaring werd gegeven en beschadigd teruggegeven wordt, aan de medecontractant aan te rekenen tegen de prijs van de nieuwwaarde van het materiaal. De medecontractant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van welke aard ook, veroorzaakt door of aangebracht aan dit materiaal, zelfs door een vreemde oorzaak of overmacht.
 19. Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen contant (binnen 14 dagen na factuurdatum) betaalbaar te Zedelgem. Betalingen aan vertegenwoordigers, tussenpersonen of ieder andere derde zijn ons niet tegenstelbaar.
 20. Bij niet-betaling op de vervaldag brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege een intrest op van 1% per maand, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Eventuele afkortingen worden steeds eerst aangerekend op de vervallen rente en kosten. In geval van algehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, is bijkomend na een vergeefse ingebrekestelling, een schadeloosstelling door de debiteur verschuldigd dewelke forfaitair 15% van de openstaande schuld bedraagt, met een minimum van 250 euro. Bij een gerechtelijke procedure dienen daarenboven alle procedurekosten en uitvoeringskosten door de debiteur vereffend te worden, samen met de aangerekende prestaties van de aangestelde advocaat.
  De debiteur kan in geen enkel geval enige schuldvergelijking inroepen, behoudens met ons uitdrukkelijk akkoord.
 21. Ingeval een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zullen de andere facturen die nog niet aan hun vervaldag toe zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs al maken zij het voorwerp uit van een niet-vervallen wissel.
 22. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van wijziging in de toestand van de medecontractant (zoals bijv. overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, protest van een geaccepteerd effect, wankele solvabiliteit, concordaat, faillissement enz.) hebben wij het recht om alle leveringen en/of publicaties te onderbreken en elke bestaande overeenkomst met de medecontractant te verbreken zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van laatstgenoemde, onverminderd ons eigen recht op schadevergoeding, rente ….
 23. Voor alle geschillen zijn alleen het Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk, de Rechtbank van West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijk of de Rechtbank van Koophandel van Gent, Afdeling Kortrijk bevoegd. Enkel wij kunnen hiervan afwijken.
Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Metallerie Nederland 

Metallerie Nederland maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.