PRIVACYVERKLARING

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. Deze verklaring omschrijft de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in volledige overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens. Voor alle vragen of opmerkingen in verband met deze privacyverklaring kunt u bij ons terecht op het e-mailadres info@pmg.be of via onze contactgegevens die elders op deze website vermeld staan.

Door gebruik te maken van onze diensten, hetzij door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring aangegeven wordt.  

Verantwoordelijke privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor alle diensten uitgebaat door 
PM Editions nv, Torhoutsesteenweg 226/7, 8210 Zedelgem, info@pmg.be. 
Verder gemeenzaam PMG genoemd.

Toepassingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten uitgebaat door PMG:

 • alle fysieke diensten waaronder het nemen van een abonnement, aankoop van producten, het plaatsen van een bestelling ...
 • alle online diensten waaronder het raadplegen van content op de websites, mobiele applicaties, inschrijven op online magazines ... 
 • alle overige diensten zoals het bijwonen van events, deelname aan wedstrijden ...

Verzameling van meegedeelde persoonsgegevens 

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens, doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier, bij het plaatsen van een bestelling, bij de inschrijving op een online magazine, bij het raadplegen van de website of op elke andere manier waarop u via deze website uw gegevens kunt invullen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die u afneemt:

 • naam, voornaam, geslacht, taal, geboortejaar
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Verzameling van persoonsgegevens op basis van gebruik van onze online diensten

Overige persoonsgegevens die wij verzamelen o.b.v. uw bezoek aan onze website of door gebruik te maken van onze (online) diensten:

 • registratie van uw IP-adres, evenals uw browser en besturingssysteem, 
 • de externe website die u doorverwezen heeft naar deze site, 
 • de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke pagina die u bezocht heeft op deze site. 
 • locatiegegevens nodig voor het leveren van de diensten

Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor het leveren van bepaalde diensten of producten, statistische doeleinden en met het oog op de verbetering van deze website.

Wij maken hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. 

Gevoelige persoonsgegevens en gegevens van minderjarigen

Wij verzamelen in geen geval gevoelige gegevens zoals o.a. medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, raciale of etnische afkomst ...

Onze websites en/of diensten hebben ook niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van -16-jarigen tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pmg.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die door u via de website zelf meegegeven worden, enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u meegedeeld worden, met name, afhankelijk van het geval, 

 • de gevraagde informatie/content te leveren (gerechtvaardigd belang)
 • online magazines te verzenden (gerechtvaardigd belang)
 • een account aan te maken (gerechtvaardigd belang)
 • uw bestellingen uit te voeren (gerechtvaardigd belang)
 • u verder te informeren over onze producten en onze diensten (gerechtvaardigd belang)
 • toegang te verschaffen tot onze services en events (gerechtvaardigd belang)
 • of andere communicatie tot u te richten. (gerechtvaardigd belang)

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven en nooit verkocht aan derde partijen tenzij:

 • Het doorgeven noodzakelijk is voor het leveren van diensten en producten van businesspartners en derden 
 • Aan bevoegde autoriteiten die daar uitdrukkelijk naar gevraagd hebben of in geval van een wettelijke verplichting 
 • U uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en waarvan u het recht heeft deze toestemming te allen tijde in te trekken


Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens kunnen door ons verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

U moet er rekening mee houden dat wanneer u gegevens plaatst op publieke plaatsen, zoals commentaren op een online gastenboek, blog of discussieforum, deze door iedereen consulteerbaar zijn. 

Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard in verschillende gegevensbestanden op onze servers. PMG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Hebt u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen via info@pmg.be.  
Indien u niet langer van onze print en online diensten wenst gebruik te maken, dan kunt u zich steeds afmelden door ons een mail te sturen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle personen die namens PMG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

Als u aanwijzingen heeft van misbruik of u denkt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@pmg.be.

Gebruik cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

 • Cookies van tijdelijke aard, deze worden gewist zodra u uw browser afsluit
 • Cookies die dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek 
 • Cookies die gebruikt worden om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website en onze online diensten niet meer correct functioneren.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PMG. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pmg.be. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en om misbruik te voorkomen, vragen wij om u adequaat te identificeren a.d.h.v. een kopie van uw identiteitskaart. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en/of uit te breiden. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt via deze pagina en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. We raden aan om regelmatig op deze pagina te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij op een duidelijke manier communiceren en waar nodig u persoonlijk op de hoogte brengen en uw toestemming vragen. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@pmg.be.

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Metallerie Nederland 

Metallerie Nederland maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.